تبلیغات
PDSW - مطالب الماس های آگاهی

PDSW

Public Diplomacy and Soft War - PDSW

صورت و معنی یا قالب و مضمون

سخنی از این جستار : «زیبایی هنری و زیبایی انسانی از هم جدا هستند و فقط خویشاوندی دوری با هم دارند.»

‏«اما شما حاضر هستید با چنین زنی ازدواج کنید؟» این سؤال با همه سادگی‌اش نزدیک به ده سال قبل توسط نقاشی مسن درباره یکی از آن هیکل‌های اعوجاج یافته پیکاسو- که فقط می‌شد گفت از آن زنی است - با خشم تمام از اینجانب به عمل آمد و این خشم که ابتدا بر اثر بی‌رحمی پیکاسو در برهم ریختن و دوباره بهم پرداختن اعضاء بدن آدمی در او برانگیخته شده بود، کم کم پس از ربع ساعتی مباحثه آتشین در برابر آن تصویر، از پرده و سازنده‌اش جدا و مستقیماً متوجه شخص من شد. علل عمده رنجش و سرزنش نقاش مسن، ناتوانی ظاهراً توجیه‌ناپذیر اینجانب به بیزاری از آن هیکل معوج و درهم ریخته، و همچنین توانایی به همان اندازه  توجیه‌ناپذیر اینجانب به دوست داشتن آن پرده - البته بر پایه دلایلی هنری - بود.آنچه این پرسش را برای من، پس از گذشت سالها، فراموش نشدنی ساخته است تا حدی فوران خشم نهفته در پس آن، و به خصوص اعتقاد راسخ نقاش مسن بود بر اینکه پرسش وی را پاسخی نیست. اعتقاد به اینکه : پس از آنکه کلیه ایراداتش را رد کردم، و پس از آنکه دلایل کاملاً صادقانه‌اش در اظهار نفرت از آن اثر در من بی‌اثر ماند، این پرسش آخری، دیگر مرا خلع سلاح خواهد کرد و از پا خواهد انداخت.گمان می‌کنم درست در همان لحظه بود که به موجه بودن سؤالش پی بردم. این سؤال یک «فرد عامی» و بنابراین سؤالی است سطحی. یافتن پاسخ‌هایی کلی برای آن کار ساده‌ای است مانند اینکه : کار نقاش تقلید از روی طبیعت و یا پیروی از زیبایی طبیعی نیست، بلکه هنر واقعی وی همان ‏طرز به کار بردن و سامان دادن رنگ و صورت درسطح پرده نقاشی‌اش است، و ‏مانند اینها؛ و یا، «زندگی مشاهده» که عموم هنرها هستی خود را مدیون آنند تابع مجموعه قوانینی است متفاوت با «زندگی عمل»، که کلماتی چون «ازدواج» در آن معنای پیدا می‌کنند؛ و یا، زیبایی هنری و زیبایی انسانی از هم جدا هستند و فقط خویشاوندی دوری با هم دارند. لیکن اینگونه پاسخ‌های کلی ارزش باسمه‌هایی را بیش ندارند. آنها در نوع خود همانقدر سطحی‌اند ‏که پرسش غرای ‏«فرد عامی‏»؛ وگرچه کاملا درست‌اند لیکن هرگز ‏نمی‌توان آنها را با یک چهارم آن اعتقاد پرشوری که فرد عامی هنگام ادای جمله‌ی «اما شما حاضر هستید با چنین زنی ازدواج كنید؟» به کار می‌برد، به بیان درآورد. ولی اگر «لئون باتیستا آلبرتی» که فردی عامی نبود در برابر پرده‌ی پیکاسو قرار می‌گرفت، وی نیز مسلماً همان پرسش فرد عامی امروزی را تکرار می‌کرد. زیرا پیکاسو در نقاشی خود کاری کرده است که محققاً هیچ نقاش اروپایی در فاصله‌ی میان آغاز قرن چهاردهم تا پایان قرن نوزدهم فکر آن را هم از خاطر خود نگذرانده است. وی نه فقط شأن بدن آدمی، بلکه همچنین انسان نمایی بدن آدمی را به دست بی‌اعتنایی و فراموشی سپرده است.

برگرفته از كتاب:
اریك نیوتن؛ معنی زیبایی؛ برگردان پرویز مرزبان؛ چاپ ششم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1386.
جوانی

جوانی

سخنی از این جستار : «هر فرد جبهه می گیرد، جبهه علیه «جوانی» ... و ده سال بعد می فهمد که این كار نیز از روی جوانی بوده است. »

در جوانی بدون آگاهی از آن هنر ظرافت‌های کوچک، امور را گرامی یا خوار می داریم. منظورم همان ظرافت‌هایی است که بهترین بهره‌ی زندگی است و از این رو پاسخ‌های آری و نه که ازانسانها و اشیاء می‌طلبیم، بس سهل به تاوانی سخت می انجامد. تمام امور چنان است كه حتی با ذوق‌ترین‌ها نیز، یعنی صاحبان ذوق برای امور بی قید و شرط، به شدت مسخره و از آنان سوءاستفاده میشود تا انسان بیاموزد اندکی هنر به ذوق خویش بیفزاید و حتی فراتر از آن، همانند هنرمندان واقعی جسارت به خرج دهد و با بهره‌گیری از هنر چنین کند. احساس خشم و احترام که از وبژگیهای جوانی است، به نظر میرسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زبرا جوانی به واقع همان جعل و فریب است. بعدها و هنگامی که آن روح جوان از ناکامی‌های صرف عذاب کشید، سرانجام با بدبینی به ‏خویشتن می نگرد، ولی هنوز همان حرارت و حس دهشت‌انگیز را به رغم ‏بدبینی و عذاب وجدان دارد. از این پس بر خویشتن خشم می گیرد، با ناشکیبایی گریبان چاک می کند وبه دلیل نابینایی طولانی مدت از خویشتن انتقام می گیرد، ‏گویی این نابینایی خود خواسته بوده است! دراین مرحله ی گذر، فرد خویشتن را با بدبینی نسبت به حس خویش، تنبیه می کند و با تردید شور و شعف خویش را می آزارد و حتی وجدانی آرام را خطرناك و خودفریبی و خستگی از صداقت همراه با ظرافت می داند. به خصوص هر فرد جبهه می گیرد، جبهه علیه «جوانی» ... و ده سال بعد می فهمد که این كار نیز از روی جوانی بوده است.

برگرفته از كتاب:
فریدریش نیچه؛ فراسوی نیك و بد: درآمدی بر فلسفه آینده؛ برگردان سعید فیروزآبادی؛ چاپ نخست؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.

    1+


دیپلماسی عمومی و جنگ نرم
Public Diplomacy and Soft War

Pishgam


Last Posts


Blog Stats

 • Total Visits :
 • Visits today :
 • Visits yesterday :
 • Visits this month :
 • Visits month ago :
 • Total Authors :
 • Total Posts :
 • Last visit :
 • Last Updated :
 • Today's Date :

PDSW - Logo
 Copyright © 2010 - 2013 PDSW News Service. IR. All Rights Reserved.
 Resources (Content :) borhan.ir , irdiplomacy.ir , jangnarm.com
 Available for all browsers.
Search Engine Submission - AddMe Meta Tags Generator - AddMe Powerful Search Engine Submission Tips تبادل لینک - تبادل لینک